Krople serca Kochającej Matki – kurs z Geshe Gyatso – buddyzm Bon

W tradycji Bön Sherab Chamma jest uważana za Matkę wszystkich Buddów. Jest również matką wszystkich istot, źródłem miłości, niewyczerpanym źródłem mądrości i współczucia.
W wielu kulturach pierwotna żeńska energia jest uznawana za źródło istnienia. Praktyka Sherab Chammy (oświeconego żeńskiego bóstwa) jest metodą odzyskiwania i bezpośredniego łączenia się z tą boską żeńską energią. To połączenie ma potencjał głębokiego uzdrowienia na wszystkich poziomach doświadczenia – fizycznym, energetycznym, psychologicznym i duchowym.
Autentyczne cechy Kochającej Matki zawsze były w nas. Praktyka Serdecznego Kropienia Chamma pomaga nam się z nimi połączyć, rozpoznać je i urzeczywistnić naszą zdolność do bezwarunkowej miłości i troski o siebie nawzajem.
To unikalne nauczanie jest bezpośrednią transmisją ustną (Nyen Gyud) przekazaną przez Khandro Sherab Lo Pelmę, manifestację Chammy, 22. Menri Trizinowi, Sonam Lodro Rinpocze na początku XIX wieku.
Każdy może uczestniczyć w tym kursie. Kurs będzie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Program
Piątek 21 czerwca
godz. 18 wykład otwarty
Sobota 22 czerwca
10-11.15 nauki i praktyka
11.45-13 nauki i praktyka
15-16.15 nauki i praktyka
16.45-18 nauki i praktyka
Niedziela 23 czerwca
10-11.15 nauki i praktyka
11.45-13 nauki i praktyka
15-16.30 nauki i praktyka
Kurs poprowadzi: Gesze Gyatso
Geshe Yungdrung Gyatso jest lamą rezydentem w naszym ośrodku Cziamma Ling w Wildze pod Warszawą Geshe Gyatso urodził się w Dolpo w miejscowości Bicher w 1980 roku, gdzie znajduje się najstarszy klasztor Bon, Dolpo Samling.
Geshe Gyatso rozpoczął studia na tytuł Gesze w klasztorze Triten Norbutse w 1994 roku i ukończył je w 2009 roku.
W latach 2010 i 2011, kiedy był członkiem zarządu klasztoru Triten Norbutse, Gesze Gyatso dobrze poznał Gesze Tenzina Wangyala Rinpocze, ponieważ Rinpocze odwiedzał go regularnie. Podczas swojej trzeciej wizyty w Europie spotkał Rinpocze w Berlinie. W 2013 roku Tenzin Rinpocze zapytał Gesze Gyatso, czy chciałby zostać w Polsce i uczyć w polskiej Sandze i innych europejskich Sandgach. Geshe Gyatso przybył do Cziamma Ling w Wildze w styczniu 2015 roku i oficjalnie został Lamą Cziamma Ling w marcu 2015
Zapisy przez formularz na stronie https://ligmincha.pl/event/krople-serca-chammy/…
Sugerowana darowizna: 200zł
Kurs stacjonarny: Studio Dakini ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała
Kurs online: odbędzie się poprzez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać za darmo ze strony https://zoom-video.pl
ENGLISH DESCRIPTION:
Heart drops of Loving Mother
Retreat led by Geshe Gyatso
21-23 June 2024, Bielsko-Biała (Poland) and online
In the Bön tradition, Sherab Chamma is considered the Mother of all Buddhas. She is also the mother of all beings, the source of love, the inexhaustible source of wisdom and compassion.
In many cultures primordial female energy is recognized as the origin of existence. The practice of Sherab Chamma is a method for retrieving and directly connecting to that divine feminine energy. This connection has the potential for profound healing at all levels of experience—physical, energetic, psychological and spiritual.
The authentic qualities of the Loving Mother have always been within us. The practice of the Heartdrop of Chamma helps us connect to them, recognize and actualize our capacity to love and care for each other unconditionally.
This unique teaching is a direct oral transmission (Nyen Gyud) given by Khandro Sherab Lo Pelma, a manifestation of Chamma, to the 22nd Menri Trizin, Sonam Lodro Rinpoche in the early 19th century.
Open to all without prerequisite. He will speak in English, with translation into Polish.
Program
Friday, June 21st
18:00 open Lecture
Saturday, June 22nd
10:00-11:15 Teachings and Practice
11:45-13:00 Teachings and Practice
15:00-16:15 Teachings and Practice
16:45-18:00 Teachings and Practice
Sunday, June 23rd
10:00-11:15 Teachings and Practice
11:45-13:00 Teachings and Practice
15:00-16:30 Teachings and Practice
The course will be led by Geshe Gyatso.
Geshe Yungdrung Gyatso is the resident lama at our center, Chamma Ling, in Wilga near Warsaw. Geshe Gyatso was born in Bicher, Dolpo, in 1980, where the oldest Bon monastery, Dolpo Samling, is located.
Geshe Gyatso began his Geshe studies at Triten Norbutse Monastery in 1994 and completed them in 2009.
In 2010 and 2011, while serving on the board of Triten Norbutse Monastery, Geshe Gyatso became well acquainted with Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche, as Rinpoche visited him regularly. During his third visit to Europe, he met Rinpoche in Berlin. In 2013, Tenzin Rinpoche asked Geshe Gyatso if he would like to stay in Poland and teach in the Polish Sangha and other European Sanghas. Geshe Gyatso arrived at Chamma Ling in Wilga in January 2015 and officially became the Lama of Chamma Ling in March 2015.
Suggested donation: 200 PLN
In-person course: Dakini Studio, 44 Partyzantów Street, Bielsko-Biała, Poland
Online course: will be conducted via Zoom. If you do not have Zoom, you can download it for free from https://zoom.us
Registration through the form on the website https://ligmincha.pl/event/krople-serca-chammy/…